Bas de Wit, Lijsterbeslaan 2, 6241AN Bunde
043-3637177
06-21884162 Bank
BTW KVK onder de naam ……

Algemene Voorwaarden Out in the Bush september 2018

Inhoud
Artikel 1 Definities 1
Artikel 2 Toepasselijkheid 2
Artikel 3 Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten 3
Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen 3
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 4
Artikel 6 Verplichtingen van opdrachtgever 5
Artikel 7 Contractduur en beëindiging 5
Artikel 8 Levering en levertijd 5
Artikel 9 Reclamering 6
Artikel 10 Overmacht 6
Artikel 11 Aansprakelijkheid van Out in the bush en vrijwaring 6
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendomsrecht 7
Artikel 13 Privacybepalingen 8
Artikel 14 T oepasselijk recht en forumkeuze 8
Artikel 15 Klachtenafhandeling 8

Artikel 1 Definities

a. Bas de Wit ofwel OUT IN THE BUSH: eenmanszaak van Bas de Wit, gevestigd te Bunde (6241AN) aan de Lijsterbeslaan 2, gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtsper¬soon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Out in the Bush wordt gesloten;
c. Deelnemer(s): de perso(o)n)en) die de workshop(s) volgt / volgen:
d. Opdrachtnemer: Out in the Bush en de door hem ingeschakelde (externe) trainers.
e. Producten en diensten van Out in the bush: de door Out in the bush aangeboden en uit te voeren workshops zoals aangeboden op de website cq in onderling overleg afgesproken en vastgelegd
f. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Out in the bush. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen;
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Out in the bush gesloten overeenkomsten en verrichtte dien¬sten en alle overige door Out in the bush verrichtte handelingen, daaronder begrepen iedere vervolgop¬dracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

2.2. Algemene voorwaarden of eventuele inkoop- en andere voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Out in the bush niet bindend en niet van toepassing.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Out in the bush, indien Out in the bush voor de uitvoering van die over¬eenkomsten derden inschakelt.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voor¬waarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Out in the bush en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe be¬palingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5. Deze versie van algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

2.6. Out in the bush is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van Out in the bush. Indien de opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen – stil¬zwijgend – te hebben aanvaard.

2.7. Indien Out in the bush niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Out in the bush in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten
3.1. Alle door Out in the bush gedane offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Out in the bush is vermeld.

3.2. Een offerte gedaan door Out in the bush heeft een geldigheidsduur van 1 maand na afgiftedatum, tenzij anders vermeld.

3.3. Een offerte wordt uitsluitend bindend, indien ontvangen opdrachten schriftelijk bevestigd zijn door opdrachtgever.

3.4. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij be¬nadering. Bij overschrijding daarvan kunnen daaraan geen rechten of vorderingen worden ontleend.

3.5 Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen Out in the bush kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kos¬ten voor rekening van opdrachtgever.

3.6. Wijziging van de overeenkomst, uitbreiding en inkrimping inbegrepen, is tot stand gekomen zodra deze wijziging schriftelijk door Out in the bush aan opdrachtgever is bevestigd.

3.7. Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen zal Out in the bush daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeen¬komst een overschrijding van dat honorarium of die prijs tot gevolg heeft.
Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen
4.1. Alle op de website van Out in the bush genoemde prijzen alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

4.2. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het uitvoeren van een of meerdere workshops gesloten tussen opdracht¬gever en Out in the bush en is opdrachtgever verplicht tot betaling.

4.3. Nadat de overeenkomst is gesloten voldoet opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de aanbe¬taling. Het resterende bedrag voor het uitvoeren van de workshop(s) wordt voldaan twee weken voor de afgesproken datum dat de workshop(s) worden uitgevoerd. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

4.4. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden op de door Out in the bush aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.5. Verrekening door opdrachtgever met een open¬staande vordering op Out in the bush wordt hierbij uitgesloten.

4.6. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Out in the bush gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag de wettelijke rente aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Out in the bush moet overgaan tot het nemen van invorderingsmaatrege¬len, dan is opdrachtgever gehouden tot betaling van (buiten)gerechtelijke kosten.

4.7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdracht¬gever zijn bezwaren binnen twee weken na factuur¬datum schriftelijk aan Out in the bush kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Out in the bush een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuur¬bedrag.

4.8. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst zijn gesloten of overige overeenge¬komen diensten en/of producten is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het op dat moment geldende uurtarief van Out in the bush gefactureerd.

4.9 Out in the bush heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van Out in the bush. Indien opdrachtgever de prijswijzi¬gingen niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Out in the bush zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeen-komstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Out in the bush is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen na overleg met op¬drachtgever. De kosten hiervan worden aan opdracht¬gever doorberekend. Out in the bush is niet aansprake¬lijk voor fouten en/of tekortkomingen van die derden.

5.3. Out in the bush spant zich in om eventueel gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeenge¬komen termijn niet door Out in the bush kan worden aangehouden, zal Out in the bush opdrachtgever daar¬van in kennis stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat opdrachtgever daar¬aan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan.

5.4. Out in the bush maakt bij de levering van haar diensten gebruik van diensten en/of producten van derden. Hierop kan Out in the bush weinig of geen invloed uitoefenen. Out in the bush kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomende uit gebeurtenis¬sen en derde.

5.5. Out in the bush heeft het recht om geleverde pro¬ducten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

5.6. Vanaf de aanvang van de overeenkomst worden er door de opdrachtnemer kosten gemaakt. Annuleren van een cursus / cursusdeel is uitsluitend mogelijk indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, zoals overlijden van de deelnemer(s) of familie in de eerste graad. In andere uitzonderlijke gevallen kan uitsluitend met goedkeuring van de opdrachtnemer geannuleerd worden waarbij overeengekomen wordt welk deel van de kosten berekend worden.

5.7. Annuleren van een cursus / cursusdeel kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer.

5.8. Indien er geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden dan is 100% van de overeengekomen kosten verschuldigd.

5.9 Opdrachtgever / deelnemer(s) heeft het recht om bij annulering een andere opdrachtgever / deelnemer(s) aan de cursus / cursusdeel in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan het door opleider gestelde profiel, dit ten tijde van de annulering kenbaar heeft gemaakt en na goedkeuring door opdrachtnemer.
Artikel 6 Verplichtingen van opdrachtgever
6.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van alle gegevens en/of materialen, waarvan Out in the bush aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijker¬wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Opdracht¬gever verplicht zich ertoe bij aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectu¬ele eigendomsrechten van derden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan Out in the bush zijn verstrekt, heeft Out in the bush het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schor¬ten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op grond van haar uurtarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2. Indien opdrachtgever in gebreke komt/is in de deugdelijke nakoming van de overeenkomst en de daarmee samenhangende verplichtingen jegens Out in the bush, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Out in the bush.
Artikel 7 Contractduur en beëindiging
7.1. Out in the bush kan een overeenkomst met op¬drachtgever direct beëindigen wanneer opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Out in the bush gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings)voorwaarden.

7.2. Out in the bush heeft het recht geleverde produc¬ten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien op¬drachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Out in the bush en derden niet nakomt of in strijd han¬delt met deze algemene voorwaarden. Out in the bush zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Out in the bush kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

7.3. Out in the bush heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussen¬komst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling of de wettelijke schuldsa-neringsregeling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
Artikel 8 Levering en levertijd
8.1. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na schrif¬telijke opdracht én aanlevering van alle benodigde gegevens of op een later tussen partijen af te spreken tijdstip.

8.2. indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medege¬deeld. In geval van overmacht aan de zijde van Out in the bush zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 9 Reclamering
9.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na definitieve op¬levering schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) te reclameren door middel van een aangetekende brief, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Out in the bush vervalt.

9.2. Reclamering ter zake van (on)zichtbare gebreken dient schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) te geschieden door middel van een aangetekende brief, binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak jegens Out in the bush.

9.3. Indien reclamering gegrond is worden de gele¬verde producten en/of diensten na onderling overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclamering schort de verplichtingen van op¬drachtgever niet op.
Artikel 10 Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Out in the bush niet in staat is haar verplichtin¬gen jegens opdrachtgever na te komen.

10.2. Out in the bush kan niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst worden gehouden indien nako¬ming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Indien de overmacht naar het oordeel van Out in the bush van tijdelijke aard zal zijn, heeft Out in the bush het recht de uitvoering van de overeenkomst als zodanig op te schorten, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

10.3. Opdrachtgever heeft in geval van overmacht geen recht op enige schadevergoeding.
Artikel 11 Aansprakelijkheid van Out in the bush en vrijwaring
11.1. Out in the bush en door haar ingeschakelde derden werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Out in the bush en door haar ingeschakelde derden geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Out in the bush.

11.2. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst blijft de aanspra¬kelijkheid van Out in the bush te allen tijden beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting.

11.3. Out in the bush is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Out in the bush is uitge¬gaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.4. Out in the bush kan bij haar dienstverlening gebruik maken van diensten en/of producten van derden. Out in the bush is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij derden waarop Out in the bush geen invloed kan uitoefenen.

11.5. Out in the bush is niet aansprakelijk voor prijswij¬zigingen die door de (externe) leveranciers worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Out in the bush doorberekend.

11.6. Opdrachtgever vrijwaart Out in the bush respec¬tievelijk stelt Out in the bush schadeloos voor alle aan¬spraken van derden tot vergoeding van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Out in the bush. Indien Out in the bush uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Out in the bush zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Out in the bush, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Out in the bush en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

11.7. Out in the bush dient ingeval van een toereken¬bare tekortkoming schriftelijk binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de schade of na ontdekking van de schade in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestel¬ling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Out in the bush in staat is adequaat te reageren.

11.8. Een aanspraak op eventuele schadevergoeding van opdrachtgever vervalt in ieder geval 12 maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Out in the bush voor die schade.
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendomsrecht
12.1. Alle intellectuele eigendommen van de door Out in the bush of andere in opdracht van Out in the bush ontworpen en/of ontwikkelde ontwerpen, blijven eigendom van Out in the bush en/of derden.

12.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectu¬ele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Out in the bush van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rech¬ten niet tot enige overeenkomst die Out in the bush sluit met haar opdrachtgever.

12.3. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toe¬stemming van Out in the bush geen veranderingen aanbrengen in de door Out in the bush of andere in opdracht van Out in the bush ontworpen en/of ontwik¬kelde ontwerpen,. Out in the bush dient als eerste in staat te worden ge¬steld een door opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de door Out in the bush gehan¬teerde tarieven.
Artikel 13 Privacybepalingen
13.1. De persoons- en/of bedrijfsgegevens van op¬drachtgever worden door Out in the bush gebruikt voor eigen administratie¬ve doeleinden. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.

13.2. De persoonlijke informatie, aangeleverde docu¬menten, beeld- en geluidsmateriaal van opdrachtgever blijven vertrouwelijk, behoudens een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking opgelegd door een daartoe bevoegd overheidsorgaan. Out in the bush verstrekt informatie als naam, adres, e-mail¬adres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.

13.3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Out in the bush staat er voor in dat ook de trainers vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
Artikel 14 T oepasselijk recht en forumkeuze
14.1. Op alle offertes, aanbiedingen van Out in the bush en overeenkomsten tussen Out in the bush en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen tussen partijen, waarvoor in onderling overleg geen oplossing kan worden bereikt, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, tenzij de wet een andere recht¬bank voorschrijft.
Deze algemene voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toege¬zonden. Voorts kunnen de algemene voorwaarden worden geraadpleegd en gedownload op de website bushcraftinlimburg.nl Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie.
Artikel 15 Klachtenafhandeling
1. Out in the bush streeft ernaar klachtenvrij te werken.
2. Indien u ondanks onze inzet en inspanningen een klacht heeft dan kunt u deze klacht bij ons melden.
3. Privacy; Een klacht zal ten alle tijden door Out in the bush vertrouwelijk worden behandeld.
4. Wij reageren binnen 7 werkdagen op een klacht en streven er naar om een klacht binnen 4 weken af te handelen.
5. Indien wij langere tijd nodig hebben om een klacht te behandelen dan geven wij u een indicatie wanneer wij verwachten uitsluitsel te geven.
6. Wij streven er naar een klacht in goed overleg met de indiener van de klacht te behandelen.
7. Mocht er samen geen overeenstemming bereikt worden dan kan u zich wenden tot een door ons benoemde Mediator. Een onafhankelijke derde.
8. Wij conformeren ons aan het oordeel van de onafhankelijke derde.
9. Alle klachten worden voor een periode van drie jaren geregistreerd in de database van Out in the bush